Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

 


REGULAMIN

 

XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

I Cel

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.

4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku

Wielkopolskim.

 

II Organizatorzy

Organizatorem XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

 

III Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie w dniu 9 czerwca 2019 r. (niedziela) godz.9:00, start ul. Poznańska, meta Stary Rynek.

2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

IV Trasa biegu

1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.

2. Trasa posiada atest.

3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

 

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K18 (18-24) M18 (18-24)

K25 (25-29) M25 (25-29)

K30 (30-34) M30 (30-34)

K35 (35-39) M35 (35-39)

K40 (40-44) M40 (40-44)

K45 (45-49) M45 (45-49)

K50 (50-54) M50 (50-54)

K55 (55-59) M55 (55-59)

K60 (60-64) M60 (60-64)

K65 (65-69) M65 (65-69)

K70 (70-74) M70 (70-74)

K75 (75-79) M75 (75-79)

K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)

 

VI Pomiar czasu

1. Podczas XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiaru czasu i ustalenia kolejności będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.

2. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.

3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

I miejsce 1200zł I miejsce 1200zł

II miejsce 1000zł II miejsce 1000zł

III miejsce 900zł III miejsce 900zł

IV miejsce 700zł IV miejsce 700zł

V miejsce 600zł V miejsce 600zł

VI miejsce 400zł VI miejsce 400zł

5. Nagrody w kategoriach wiekowych:

I miejsce 300 zł

II miejsce 200 zł

III miejsce 100 zł

6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 3500 zawodników (3300 zgłoszonych zawodników + 200 numerów do dyspozycji Organizatora).

2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 3.03.2019 r. od godz. 18.00 do dnia 1.06.2019 r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu, na stronie www.polmaratongrodzisk.pl oraz www.maratonypolskie.pl

3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia do biegu po 1.06.2019 r. oraz w dniu zawodów.

4. Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Opłatę startową należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia (decyduje data wpłynięcia opłaty na konto). Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy startowej.

5. Zawodnicy którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w biegu, mogą w terminie do 24 maja 2019 r. do godz. 12:00 zrezygnować z udziału w biegu. Fakt ten należy zgłosić organizatorowi na formularzu na adres: zwroty@polmaratongrodzisk.pl Zwroty opłaty startowej nastąpią po 25 maja 2019 r.

 

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

1. Opłata startowa wynosi 80 zł.

2.Zawodnik dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.

4. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:

8 czerwca 2019 r. (sobota)

- dla zawodników, którzy zaznaczyli to w formularzu zgłoszeniowym w sklepie sportowym 4Faces w Galerii Avenida w Poznaniu, ul. Matyi 2, w godz. od 10.00-13.00

- w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00-19.00

9 czerwca 2019 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-8.00

5. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

 

X Uczestnictwo

1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail do 31 maja 2019 r. kartę startową do wydrukowania. Kartę należy podpisać i oddać przy weryfikacji w biurze zawodów. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże podpisaną kartę osobie, która odbierze pakiet za niego. Zawodnicy odbierający pakiet startowy osobiście, którzy nie będą ze sobą mieli podpisanej karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

4. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.

5. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie przewiduje startu zawodników na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

7. W trakcie wydarzenia wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.

 

XI RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem: abi@polmaratongrodzisk.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel.
+48 792 304 042

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z organizacją XIII HUNTERS GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”: przeprowadzenia zapisów, kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.

 3. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);

  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);

  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);

  4. numer rachunku bankowego;

  5. wiek;

  6. wizerunek;

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

  2. podmiotów współpracujących z Organizatorem;

  3. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.

 3. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 4. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
  o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

 4. przenoszenia danych osobowych;

 5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.

 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

XII Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz sponsorów. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.

2. Zabrania się poruszania rowerami po trasie biegu osobom trzecim.

3. Wyniki biegu będą dostępne:

a) dla tych, którzy podadzą w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,

b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl , www.datasport.pl.

4. Wyniki biegu nie będą publikowane na tablicy ogłoszeń w strefie mety.

5. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dyrektor XIII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

Marek Małecki