Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

Regulamin

III Hasco-Lek Grodziskiego Mini Półmaratonu „Słowaka”

 

I Cel

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia zdrowego stylu życia.

3. Propagowanie wychowawczych aspektów uprawiania sportu.

 

II Organizator

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

 

III Termin i miejsce

1. 8 czerwca 2019 r. (sobota) godz.16:00.

2. Biuro zawodów – Grodziska Hala Sportowa godz. 14:00 – 15:30

3. Wymarsz zawodników spod biura zawodów na start – godz. 15:40

 

IV Trasa biegu

Trasa biegu:

1. Start: Stary Rynek, Mickiewicza, Wawrzyniaka, Rondo Tuszyńskiego, pl Św. Anny, Garbary, Rondo Jana Pawła II, Poznańska, meta Stary Rynek

Kategorie C, D, E, F jedno okrążenie

Kategorie G, H dwa okrążenia

2. Start: Stary Rynek , Mickiewicza, Wawrzyniaka, Gołębia, meta Stary Rynek

Kategoria A, B oraz Bieg Przedszkolaków

 

V Klasyfikacja

1. Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

A. Rocznik 2010 – 2011 dziewczęta

B. Rocznik 2010 – 2011 chłopcy

C. Rocznik 2008 – 2009 dziewczęta

D. Rocznik 2008 – 2009 chłopcy

E. Rocznik 2006 – 2007 dziewczęta

F. Rocznik 2006 – 2007 chłopcy

G. Rocznik 2003 – 2005 dziewczęta

H. Rocznik 2003 – 2005 chłopcy

 

VI Bieg przedszkolaków

1. W biegu uczestniczyć mogą wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym - rocznik 2012 i młodsi. Dozwolona jest pomoc rodziców. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. W biegu tym nie będzie prowadzona klasyfikacja.

3. Do biegu przedszkolaków zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w Grodziskiej Hali Sportowej w dniu 8 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 – 15.30.

4. Numery startowe w biegu przedszkolaka nie podlegają zwrotowi.

 

VII Pomiar czasu

1. W III Hasco-Lek Grodziskim Mini Półmaratonie „Słowaka” pomiar czasu i ustalenie kolejności

będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą chipów zamocowanych w numerach startowych zwrotnych.

2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 

 

 

VIII Nagrody i świadczenia dla zawodników

1. Zawodnicy którzy zgłoszą się do biegu otrzymają w biurze zawodów numer startowy, który zwracają na mecie.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie medal pamiątkowy.

3. Za zajęcie miejsca I-III w kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

 

IX Zgłoszenia do biegu

1. Zgłoszenia do biegu dokonują opiekunowie (rodzice, nauczyciele. opiekunowie prawni) poprzez portal zapisowy firmy DataSport. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w Grodziskiej Hali Sportowej 8 czerwca 2019 r. w godzinach od 14:00 – 15:30.

3. Za weryfikację zgłoszonych grup odpowiadają opiekunowie. W przypadku zgłoszenia indywidualnego wymagana jest weryfikacja osobista.

 

X Postanowienia końcowe

1. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zawodników podczas trwania imprezy aż do jej oficjalnego zakończenia.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

XI RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem: abi@polmaratongrodzisk.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel.
+48 792 304 042

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z organizacją III HASCO-LEK GRODZISKIEGO MINI PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”: przeprowadzenia zapisów, kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.

 3. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);

  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);

  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);

  4. numer rachunku bankowego;

  5. wiek;

  6. wizerunek;

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

  2. podmiotów współpracujących z Organizatorem;

  3. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.

 3. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 4. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:

  1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

  2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

  4) przenoszenia danych osobowych;

  5) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

  7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.

 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.